chorvatská literatura v kostce (1)

19. září 2007 v 21:52 | b.kovrcic |  Studijní materiály
Milý studente, studentko! Toto jsou jen pomocné "opěrné" materiály. Nebuď líný a ještě si dojdi do knihovny!!!
Cyril a Metoděj
KONSTANTIN, ZVANÝ CYRIL
* 826 -27 Soluň
† 869 Řím - 14. února
- nejmladší ze sedmi dětí
- otec Lev zastával v soluňské župě vysoký vojenský úřad drungaria, zástupce stratéga, vojevůdce
- studoval filozofii, teologii
- Theoklest, přítel jeho otce, ho pozval na císařskou dvorskou školu do Cařihradu, v roce 842 (měl 14-15let); do té samé školy chodil i mladší císař Michal III., po třech měsících se naučil gramatiku, potom Homéra, geometrii u Lva, filozofii u Focia, kromě jiného také rétoriku, umění a muziku…
- Zanedlouho se stal profesorem na Vysoké Dvorské škole, kde studoval určili ho za člena poselstva, který byl císařem vypraven k Arabům (měl 24let), měl vyjednávat s Agarénem o Svaté Trojici (Otec, Syn a Duch Svatý)
- Jiným poselstvím bylo vyjednávání o víře a státních záležitostech s Araby v Samaře (Irak/Rusko) se ho pokoušeli otrávit, vrátil se do Cařihradu
- S Metodějem v klášteře na hoře Olymp (855) se věnovali duchovnímu životu
- Poslání k Chazarům (turkotatarskému národu), a to koncem roku 855, měli je obráti na křesťanskou víru. Poselstvo se přeplavilo na druhou stranu Černého moře, došlo na Krym do řeckého města Cherson a tam zůstali dlouhou zimu.
- Konstantin se naučil hebrejsky a samaritánsky
- Přeplavili se přes Azovské moře - až ke Kaspickým vratům
- Výsledkem - přátelské smlouvy, pokřtili některé z obyvatel, Konstantin od Chána žádal propuštění řeckých vězňů (asi 200), které mu vydal
Cherson na Krymu
- během zimy zjišťovali KaM, co je s pozůstatky Svatého Klimenta - IV papeže. Věděli, že Kliment byl v Chersone umučený, věděli, že hrob je v Chersonské stoce (?) na malém ostrově.
- 10.1.861 - přišli na ostrov za velkého odlivu, odkryli hrob, pozůstatky vložili do trouby a loďkou se vrátili do Chersonu.
Kliment byl nástupcem sv. Petra (88-100), byl poslán za císaře ?jana do vyhnanství k Černému moři, při ústí Dunaje (Rumunsko) měl pobývat na nucených pracech v kamenolomu při Chersoně na Krymu, tam ho také umučili.
Cyril a Metoděj na Velké Moravě
- Císař Michal III. posílá bratrům na Velkou Moravu na Rastislavovu žádost dva křesťanské věrozvěsty znající slovanský jazyk. Za účelem záznamů byla se stavena hlaholice - Cyril. Byl to také obranný tah - spojenectví Byzantské říše proti Bulharům na Němcům.
- KaM sebou přinesli i byzantský zákoník - Monokanon (?), který nejdříve přeložili do stsl. - ZÁKON SUDNYJ ĽJUDEM
- Na VMu sebou přinesli také učeníky, kteří ovládali Cyrilovo písmo: Kliment, Naum, Angeler, Sáva, Vavřinec + velká družina.
- Roku 863 přišli na VM i ostatky svatého Klimenta a přeložené Evangelium, Písmo svaté ve stsl. A Prohlas - předzpěv k evangeliu
- Rastislav shromáždil několik učedníků a dal jim je ke učení, nejdříve se učili číst a psát a potom je připravovali na kněžský život. Zde se k nim připojuje i Gorazd.
- Působili zde 40 měsíců, poté odešli do Říma.
- První cesta: KN, Blatnograd, Ptuj, LJ, Ravena, Fano, Assisi, Roma
- v Římě byla ustanovena samostatná hierarchie pro VM; vysvěceni učedníci; potvrzení římsko-slovanské bohoslužby
- z VM se vydali koncem roku 866 a začátkem 867
- cestou do Říma se zastavili v Panonii u Kocela, který jim dal 50 učedníků do služby
- potom počátkem roku 867 i s Kocelovými učedníky se vydali na cestu do Itálie
- cestou se zastavili v Benátkách, kde se zdrželi déle. Konstantin tady sloužil slovanskou bohoslužbu, ALE v Benátkách znali jen tři jazyky: hebrejský, řecký a latinský. CM zde slovanskou bohoslužbu obhajovali.
- do Říma přišli krátce po 14.12-867, kde už vládl papež Hadrián II. (867-872, před ním Mikuláš I., který pro ně poslal)
- sebou přinesli ostatky Sv. Klimenta (uložili je do baziliky Sv. Petra, později do kostela Sv. Klimenta)
- v Římě - papež Hadrián II. požehnal liturgické knihy ve staroslověnském jazyce, položil je na oltář v chrámě Santa maria Maggiore; Konstantin vedl slovanskou bohoslužbu = 868 (únor?) jednou v Římě.
- učedníky KaM vysvětili (biskup Formos a Gauderik) na kněze a některé na biskupy
- Metoda na kněze vysvětil sám papež Hadrián II., a to v bazilice Svatého Petra, Metoděj se potom stal biskupem (893).
- Papež ustanovil pro slovanskou zem samostatné biskupství - Srijemské (Srijemská Mitrovica)
- koncem roku 868 - Cyril onemocněl, oblék se do řeholního roucha a přijal řeholnické jméno Cyril a zůstal ještě 50 dní - zemřel 14. února 869 ve věku 42 let, pochovaný je v bazilice Sv. Klimenta v Římě
- K je autorem: řeckého traktátu (základem pro překlad evangelií), doplnění evangeliáře a Proglasu (část autorova života, jeho myšlenky, rozepře a modlitby), částiApoštol a Provoci (jako báseň), Žaltář - rukopis z 11. století v kláštěře svaté Kateřiny na Sinaji, z hebrejštiny SZ s Metodějem (bulharská redakce parimejnik, z 12/13.století), byzantská liturgie - 3 pergamenové listy v hlaholici, součást rukopisného slovníku Euchologia sinajského (11.století).
* biskup Formosus vysvětil 3 učedníky za kněze : Gorazda, Klimenta, Nauma a 2 lektory: Angelára a Sávu.
METODĚJ
* 815 Soluň
† 6.4.885 VM
- pochovaný je v katedrále chrámu na Velehradě
- byl nadaný na právnické vědy, právo studoval v Soluni
- byl správcem župy byzantského císařství
- do kláštera na Olympu vstoupil před Cyrilem
- po smrti Cyrila, v roce 869 M se vými učedníky odešel z Říma. Papež Hadrián II. mu dal list pro slovanské vladaře, že povoluje všechny tři věci, pro které misionáři přišli (četba liturgie v latině a potom ve slovanštině, Metoděj pro VM a Panonii arcibiskupem, učedníci knězi)
- po cestě domů, se zastavili u Kocela v Blatnohradě, kde Metoděj pobyl, protože na Moravě byla válka (r. 869 vypukla mezi Rastislavem a Němci)
- potom byl Metoděj na zajat (870-873)
- němečtí biskupové ho měli za vetřelce, i když se prokazoval papežským dokumentem, zajali ho a poslali na nucený pobyt do Švábska
- Papež Ján VIII. vysvobodil M, který se vrací na VM
- Svatopluk přijal Metoděje, ale podal na něho (po knězovi Jánovi z Venecie) žalobu do Říma za slovanskou bohoslužbu
- Metoděj se vydává čelit obvinění na druhé cestě do Říma začátkem roku 880 (Komárno, Adriatik - Sisak, Nin, Ancona, Roma)
- Německý kněz Viking chce být to, co byl Metoděj (arcibiskupem VM)
- V Římě papež Ján VIII. Vydává bulu "Industriae Tuae" adresovanou Svatoplukovi, která potvrzuje Metoděje za arcibiskupa VM, právoplatného, slovanskou bohoslužbu.
- Ale papež vysvětil i Vikinga (biskupem) a určil ho pro NR
- Metoděj arcibiskupem 873, papež Hadrián II. a Ján VIII. - za panonii, ale v bule už arcibiskupem pro VM
- Vicking roku 880 cestuje do Říma s myšlenkou, že Metod bude odsouzený. Než se Metoděj na VM vrátil, zdržel se v HR. M poslal list papežovi, který mu pravost jeho buly potvrdil
- Metoděje chtěl vidět byzantský císař Bazil I. (867-886), šel ho navštívit do Cařihradu asi roku 882, ale vrátil se na VM
- Po cestě Metoděj křtil a pokřtil také Bořivoje s Ludmilou
- za působení na VM přeložil z řečtiny do slovanštiny všechny knihy SZ (kromě Makabejských)
- do té doby s Cyrilem přeložili Žaltář a Evangelium s Apoštolem
- nyní i Knihy Otců, Nomokánon (první synagoga o 50 titulech Jana Scholastika, 2. syntagma o 14 titulech) = nejen překlad, Adhortace k soudcům, knížatům, Zákon sudnyj judem (soudní zákoník pro laiky, nejstarší slovanská soudní památka, 4./8. století - byzantské vlivy, prvotní organizace křesťanské církve u Slovanů, jádrem je řecký překlad - Ekloga (8.stol), upravený, doplněný, Patriky (sborník ze života světců), Hymnus na pověst Dimitra Soluňského, překlad Bible (dva roky diktoval), Život Konstantinův - údaje z dětství.
- za svého zástupce Metoděj vybral Gorazda, po jehož smrti jsou stoupenci vyhnáni z VM, protože Svatopluk se přiklonil k latinské liturgii
- ale po Metoděje, Viking se vydal do Říma, protože chtěl být VM arcibiskupem a tak oklamal papeže Štefana V. a ten ho uznal arcibiskupem.
Život Konstantinův
- zachoval se v 59 rukopisech, žádný ale není starší jak 15.stol, pouze v úryvcích (13,15,18stol)
- čtou se jako dvě nokturna na svátek Cyrila a Metoděje z chorvatskohlaholských breviářů
- napsána je legenda hned po K smrti (14.2869)
- účast metoděje - dětství, cesty, diplomacie, myšlenky teologické i filozofické
- oslava jeho života i díla (9. století jako kulturní prostředí)
- vyčte se, že pochází z vysoce postavené rodiny - ke vzdělání dobré nabídky na práci - církevní i světskou, klášterní pobyt, mise k Arabům, Chazarům, hrob v Římě a legendy, obsahuje také 4 teologické disputace s různými teologickými protivníky, polemika s islámem (nové učení)
Život Metodějův
- zachován v 16 rukopisech, nejsparší Uspenský rukopis (z konce 12. století), zachován v Moskvě v chrámě
- vznikl brzy po jeho smrti, ještě na Moravě, autorem je nejspíš Kliment Ochridský
Jiné památky VM:
Kyjevské listy (10. století)
- veršované modlitby, disputace
- Historia brevis, Servo deklamatoris, Hymnus k poctě, Slovo o přenesení ostatků svatého Klimenta, Kodexy (zografský, mariánský, asemanův)
- Stylistika, vliv na rozvoj stsl.
- Prohlas k evangeliu
Hlaholice v Chorvatsku
- putovala nejspíš s žáky
- 866-867 kontakt s knížetem Kocelem, který dal KaM 50 žáků
- Po vyhnání z VM, odešli akvilejští misionáři do Chorvatska, především na pobřeží
- Papež Jan VIII. Chtěl připojit Dalmácii k Římu, pronikání slovanské liturgie
- Žáci upadli postupně do otroctví - vykoupeni do Cařihradu - do Basileje a návrat do jejich původních fcí (v 9.století na Dalmácii) = dalm. kněží dodržovali styky s českými, ze sázavského kláštera - Život svatého Václava (v breviářích na Dalmácii)
10. století
= maďarské nebezpečí přimělo Panonské Chorvaty k uzavření dohody s Chorvaty mořskými a králem Tomislavem
- 925 - arcibiskupství ve Splitu (chtělo Nin)
- reorganizace církve, Tomislav chtěl jednotnou Dlm., zákaz slovanské liturgie
- ninský biskup Gregor protestuje u papeže, degradace ke Splitu a liturgii, čímž zachraňuje její existenci
- 928 - synoda ve Splitu - lepší organizace církve
- zrušení Ninu a rozdělení jeho diecéze na 2
- zápis v Dějinách synody
- reformní hnutí Klimenta II. v 11. století probíhalo až do 80/90.let za papeže Řehoře VIII
- církevní schizma = 1054 ´zákaz národních liturgií a znění kněžích (viz Davral - vousy, žena, děti - odsouzen jako církevní zlořád)
HLAHOLSKÉ PAMÁTKY
- glosy: předcházely uceleným památkám, 9. století, slovanský charakter, na okrajích v Bibli, 10. století, Radanova Bible - psaná latinkou
- rukopisné, na pergamenech, na papíře i tiskem
- Hlaholský misál (1483)
- původní hlaholice - oblá, později hranatá, v 18. století se přizpůsobila psanému písmu
- cyrilské písmo v bosenských i slavonských památkách (kulturní střety)
- různé přepisy (lat-hlh, cyril-hlh)
centry - benediktinské kláštery
zlatý věk hlh písemnictví 13-14. století
- neliturgické památky, církevní překlady
- v Emauzském klášteře - emauzská bible - autory jsou chorvatští mniši
- remešské evangelium = Bible, přísahali na ni francouští králové
- Vídeňské listy (prof. V. Jagić)
- 12. století, podobný charakter jako Listy kyjevské
- spojnice CH -HLH -st. blg = kontakty mezi Brdskou, Ochridem, Moravou a CH
- Grgovićův zlomek - Vrbnik (Krk)
- skutky apoštolské, oblá hlh
- Zlomky bašćanské (M. Weingart, prof)
- pergameny, použité druhotně při vazbě knih (2,5cm dlouhé pruhy) - Matoušovo evangelium
- Evangeliář a Žaltář
17.století = hlh. misály (příběhy z evangelií)
- Misál knížete Novaka (1368)
- Misál Hrvojův
= oba obsahují iluminace, jsou v hranaté hlh, výpravné
- dva misály Vrbnické
- nejvíce misálů je dochováno v ZG, Pze, Paříži a Remeši
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Magdalena Magdalena | 6. února 2009 v 17:16 | Reagovat

zdravím, odstraňuju otazník: tomu byz zákoníku se říká Nomokánon.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama