chorvatská literatura v kostce (6)

19. září 2007 v 21:59 | b.kovrcic |  Studijní materiály
POČÁTKY CHORVATSKÉHO NÁRODNÍHO OBDOBÍ
ILYRISMUS = Kulturně-politické hnutí směřující k semknutí jihoslovanských národů. Jméno bylo odvozeno od dob Římanů, původního obyvatelstva. Začínající sounážitost Srbů a CH. napomohl i Napoleon, když vytvořil Ilyriské provencie. Za Marie Theresie připadla CH Slavonie a část Přímoří. Reformy Josefa II. vzbudily odpor Uher a CH. zavádění úředního jazyka - němčiny (místo latiny). Rozdělení země = kraje a komisaři + emancipace sedláků = maďarští a chorv se připravují ke vzpourám.
- 1790-91 = Sněm, chorv. šlechta připustila, aby bán byl podřízen uherskému místodržící radě --- Maďaři - požadavek o zavedení úřední maďarštiny (školy, chrvj nepovinně).
- 1805 = přes protesrt ch. bána Andresa, Uherský sněm píše dopis Fr. Josefovi II., aby byla maďarština na celém území Svatého Štěpána úřední, povinně zavedena do škol. Chorvaté chtějí latinu, Vrchovac chrvj.
- napoleonské války (pod francouzskou správou). Dalmácie důležitá pro obchod. Ve Splitu = obchodní akademie (italští učitel), ZD, LJ = vysoké školy = národní uvědomění se šíří, gymnázia.
- po bitvě u Lipska 1814 se Ilyrie vrací pod Rakouskou správu s Německou byrokracií = hraběte Metternicha. Potlačována národní hnutí (1814-15), jak v M, tak v CH bylo zakázáno svolávat národní sněm.
- 1825 - sněm v Uhrách (znovu maďarština)
- 1827 - maďarský jazyk povinný na ch školách, latina zůstala úředním jazykem. Bouře mladých ch vzdělanců = ilyrismus (studovali ve Vie - Kopitar = sbírky ilyr.písní, romantismus, Pešti - J. Kolár a setkání s Ilyry, česká škola = Dobrovský + Šafařík a jejich vlastenecké básně, Grazu - Ilyrský klub). Blíží se ideám literatura a duchovní romantismus.
JOSIP JELAČIĆ (1801-1859)
- Ch bán a vojevůdce
- zapsal se i jako básník preromantismu
- sbírka básní: Eine Stunde der Erinnerung (1825) = 25 básní, 2 dramatické příběhy a 1 dramatický zpěv o třech činech Radrigo und Elvire
- 1848 vede CH
MAKSMILIJÁN VRHOVAC (1752-1827)
- důležitá osoba na poli: víry, kultury i politiky
- stal se zg. biskupem
- koupil tiskárnu, obohacoval tak národní jazyk
- biskupská knihovna patří k největším v CH a ve své době byla otevřena pro veřejnost
- 1809 vojensky bránil CH proti Francouzům
- uváděl divadelní představení a psal knihy o víře
- 1813 - Poziv na sve duhovne pastire svoje biskupuje = bážná úloha ve sbírání a spracovávání ch ústní lidové slovesnosti. Tímto jakoby nastavoval program Matice Hrvatske
PAVAO ŠTOOS (1806-1862)
- v 15letech odešel z domova (Zaprešić), jako bezplatný student dokončil gymnázium a vstoupil do kláštera.
- jako student v 1860 vydal Kip domovine vu početku leta 831 (pozdější obdiv Matoše)
JANKO DRAŠKOVIĆ (1770-1856)
- původem šlechtic, velmi vzdělaný a demokraticky orientovaný
- za Napoleona žil v paříži (1809-1813)
- 1832 - Disertatia iliti razgovor darovan gospodi poklisarom = nejkompletnější a nejzákladnější společenský program (do roku 1848), zastává se práv národa, rozvíjí myšlenku sjednocení jižních národů pod názvem Ilyrové
- stal se poslancem a hájil své zájmy
- 1838 - ženám ve vysokých kruzích věnoval knížku Ein Wort an Illyrens hochherzige Töchter = aby opustily němčinu a začaly mluvit chj. Ve stejném roce založil Ilyrskou národní knihovnu
- 1842 - pod INK zakládá Matici ilyrskou
ROMANTISMUS V CHORVATSKU
- převládá pocit jednoty, která rozvíjí sílu, probouzí víru v budoucnost. Básník Petar Prerádović, povídky D. Demtera a dr. Jarneviće
LJUDEVIT GAJ (1809-1872)
- nejvíce oslavován. Studoval ve VŽ a KA. Na gymnásiu napsal básnickou sbírku v němčině.
- 1830 - v Budíně - Kratka osnova horvatsko-slavenskog pravopisanja - vyšla dvojjazyčně (ch-nj), byl povzbuzen příkladem P. Vitezoviće. Jako vzor mu posloužil český pravopis --- každá hláska má jeden grafém v latince.
- 1834 se mu povedlo uvést národní noviny s přílohou
- 6.1.1835 - NOVINE HORVATSKE
- 10.1.1835 - NH a literární příloha DANICZA HORVATSKA, SLAVONZKA Y
DALMATINZKA
- noviny v kajkavštině, danica ve štokavštině a kajkavštině
- poč. 1836 = změna názvu na ILYRSKÉ NÁRODNÍ NOVINY A DANICA
ILYRSKA
* J. Kollar ho v Pešti seznámil se Šafaříkem
- studie = Tko su nbili Iliri? = na tomto základě vytvořil koncepci ilyrismu, návrat k
etnické myšlence = nadnárodní ráz = jhsl. idea. Trvá sedm let = jméno národa,
teritoria, jazyka a literatury = vše ilyrské. Přítrž tomu udělalo královské
nařízení ze 17. února 1843, kde král zakazuje další rozvoj národního jazyka,
zakazuje název ILYRSKÝ, ILYRISMUS a ILYRIE pro CH a Slavonii
(národní jazyk a literaturu). 18.února 1843 - INN naposledy, pak už pod
názvem NARODNE NOVINE, s literární přílohou DANICA HRVATSKA,
SLAVONSKA I DALMATINSKA
LJUDEVIT VUKOTINOVIĆ (1813-93)
- romanticko-národněobrozenecký literát. Syn vlastence Mirka Farkaše (Vukotinović pseudonym).
- píše kajkavské hryGolub, Pervi i zadnji kip
- lyrické básně a balady, které mu vycházejí v Danici, epické básně o chorvatských
dějinách (předchůdce Šenoi)
- autor novel (dějepisných, psychologických) a fejetonů =první fejetonista v CH
- píše i o chorvatství = Ilirizam i kroatizam (ilyrismus = je pro něko kulturně-literární
program, chorvatství je národní příslušnost a víra)
- zavedl model krása - dojem - vkus (inspirace pro Matoše)
- za Bachova absolutismu se nezřekl národněobrozeneckých idejí --- vědecko+prakticko-hospodářská působnost --- tajemník Hospodářského družstva, 1855 redaktor Hospodářského listu
KULTURNĚ-POLITICKÝ ŽIVOT 40. LET
= vznik členských spolků: knihovny a čítárny = ZG, VŽ, KA
= Društvo za jezik i slovesnost, Národní muzeum, matice ilyrská (1842) - vydávat knihy dlm-dubr klasiky, časopisy = Danica, INN (Lj. Gaj), Kolo (lit. časopis, 1842, St. Vraz), Zora dalmatinská (ZD, 1844, Ant. Kuzmanić), Hospodářský list (Vukotinović), Ilirski kalendar (1836-55, A.I.Brlić), Neven.
- dva pohledy: 1/ Ljudevit Gaj = novoslovanství, slovanská vzájemnost 2/ maďarizace = Drašković
- rok 1843 - slovo ilyr ZAKÁZÁNO
- roku 1845 - maď = národním jazykem + úřední do 10let
-1848 - první chorvatská skupština na návrh bána Jelačiće. Účastní se i uherští Srbové.
1848-49 = omezení maďarských aspirací. Gaj se přimyká k rakouské politice = federalizace Rakouska, ztratí ale část přívrženců a umírá v chudobě a zapomnění.
1848-49 = BACHŮV ABSOLUTISMUS = potlačení národního uvědomění. Píseň: Još Hrvatska ni propala = Lj. Gaj (znárodněla).
- dějiny = Dějiny Velké Ilyrie (rukopis Ljudevita Gaje)
- Vukotinović a Rakovec píší romantické, vlastenecké básně = budnice a davorije, ale i milostné básně.
STANKO VRAZ (1810-51)
* Jakob Frass
= nadšený ilyrik, říká se mu: "Ilir iz Štajera"
- jediný Slovinec, který se přiklonil ke Gajovi a ilyrismu. Psal od dětství, vycházely mu básně v Krajské včele, ale od prvního ročníku spolupracoval i s Danicí.
- přátelil se s paleoslavistou Miklošićem, který byl ilyrským hnutím nadšený
- znal i práce z Čech: Šafaříka, Kolára, Čelakovsného, ale polské od Mickiewicze
- pod italským vlivem píše Prešernovi, ať se přidá
- 1840 mu vyšla 1. sbírka Djulabije, Glasi iz dubrave žeravinske (1841) a Gusle i tambura (1845). V roce 1892 vydává časopis Kolo (vědecko-beletristická revue), přispívají Šafařík a Erben.
- 1848 - Slovanský sjezd v praze. Po návratu vstoupil do národní gardy. Jeho největší inspirací mu byla Ljubina Cantilly ze Samovodu (jí posvětil kancionál). Sbíral národní písně a folklor: Narodne přesni ilirske
- věnoval se literární kritice a přispíval tak do Kola
DIMITRIJA DEMETER (1811-72)
= původem z řecké rodiny.
- dramtik - Tauta (1844) = o ilyrské královně Tautě a jejím vojevůdci Dimitru Hvaraninu, aktuální události CH
- epický básník = Bayerova poema
- romantický prozaik = Ivo i Neda, Vijavica, Otac i sin, Jedna noć
- jazykovědná práce (1843) = Misli o ilirskom jeziku = jazyk v umění, krása, rytmus, hudba a nuance
- divadelní kritik, ale také praktik, organizátor a dramaturg
IVAN MAŽURANIĆ (1814-90)
= pocházel z měšťansko-zemědělsko-vinařské rodiny z Nového Vinodolu
- do Danice píše od jejího počátku (nejvýraznějším básníkem). Ve svých 16letech píše první verše (o rodném kraji).
- 1844 - doplnil o 14. a 15. verš zpěv Osmana. Byl kafkovským advokátem. Do švagrova almanachu Iskra složil zpěv Smrt Smail-age Čengića (z Bataka) v ČH, kterého zabili Uskočí. Byl obávaným, vládcem . čengić chce nechat předvést a popravit křesťany, které zajal. Turka Daraka nechává popravit, protože chtěl, aby je pomstil. Č syn Nivica se nechává pokřtít. Uskocká četa udeří na Č tábor, čímž černohorci zvítězí. Mrtvé tělo postaví tak, aby to vypadalo, že se klaní kříži. (psáno 8slabičným veršem, epicky, 10slabičně v lyrice; slovanství, oslava dubrovnických básníků, lidových písní)
IVAN KUKULJEVIĆ SAKCINSKI (1816-89)
- jako 20letý začal pracovat na tom, aby byl jedním z chrv velikánů (vstoupil do armády). První básně mu vycházely v Danici, otiskli mu i drama Juran i Sofija (o bitvě u Sisku 1593), napsaná je štokavky (1839). Jako poslanec 2.května 1843 přednesl v Saboru řeč v chorvatštině, což ho proslavilo a dovedlo k politické spolupráci s bánem Jelačićem.
- v době absolutismu se stáhl a věnoval se vědecké činnosti --- označován jako nálezce Bašćanské ploće, vyhledával chorvatské státoprávní a kulturní dokumenty. Založil chorvatskou historiografii = DRUŠTVO ZA POVJESNICU JUGOSLAVENSKU (1850), na které spolupracoval i Ante Starčević. Za jeho předsednictví došlo k přejmenování MI na Matica hrvataska (1873).
- pro vlastní básnickou tvorbu se inspiroval v literatuře německé a anglické
- jako historiograf napsal: Glasoviti Hrvati = o slavných Chorvatech, ale také různé jiné monografie = Marko Marulić, Književnici u hrbatá iz prve polovine 17. stolejeća iz one strane Velebita
- spolupracoval na programu proti M a byl na sjezdu v Praze.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama